สารสนเทศบุคลากร

ระบบสารเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียน
สำหรับบุคลากร

View more

นักเรียน/ผู้ปกครอง

ระบบสารเทศ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน

View more

ประวัติโรงเรียน

                                  

  • ประวัติโรงเรียน

    ... ที่มานี่ เพราะนี่คือโรงเรียนของเรา ขอให้ช่วยกันดูแลให้ดี ...
    พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
    เมื่อเสด็จราชวินิตบางแก้ว ๙ มีนาคม ๒๕๑๖

         โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๖ 
เปิดสอนครั้งแรกวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๕ 
        นายสุขุมและคุณหญิงจันทร์ฟอง  ถิระวัฒน์ 

ได้ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงมีพระราชดำริจะก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น
เพื่อเป็นที่ศึกษาต่อของ
นักเรียนโรงเรียนราชวินิต ซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระองค์โปรดเกล้าฯก่อตั้งขึ้นให้เป็นที่ศึกษาแก่
บุตรหลาน ข้าราชบริพาร อีกทั้งนายสุขุมและคุณหญิง จันทร์ฟอง  ถิระวัฒน์  
มีจิตศรัทธาที่จะสร้าง
สิ่งอันเป็นสาธารณะประโยชน์แก่
ประชาชนโดยทั่วไป ท่านทั้งสองจึงได้ น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินในบริเวณ
หมู่บ้านเมืองแก้ว  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
กิโลเมตรที่ ๗.๗ ฝั่งขวาของถนนบางนา- ตราด  ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๓๗  ไร่เศษ  เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
          ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินแปลงนี้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สายสามัญและพระราชทานนามว่า     ราชวินิตบางแก้ว

ลิงค์ภายใน